"> תיקונים לחוק מע״מ לעניין בסיס הדיווח - חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

תיקונים לחוק מע״מ לעניין בסיס הדיווח

כפי שהוזכר במאמר בנושא דיווח על בסיס מזומן, קיימים עוסקים אשר רשאים לדווח לרשויות המס על בסיס מזומן.

על מנת להקל, בעיקר על עוסקים קטנים ובינוניים, נחקקו בשנים האחרונות מספר תיקונים לחוק מע”מ, אשר החילו על עסקים קטנים ובינוניים את שיטת הדיווח לפי בסיס מזומן: תיקון 41, אשר נכנס לתוקף בינואר 2011, תיקון 42, אשר נכנס לתוקף באפריל 2012 ותיקון 48, אשר נכנס לתוקף בינואר 2015.

תיקון 41 לחוק
נכנס לתוקף בינואר 2011.

תיקן את נוסח סעיף 24 לחוק וקבע כי  נותני שירותים שמחזורם השנתי אינו עולה על 15,000,000 ש”ח, רשאים לדווח על בסיס מזומן.
לכלל זה נקבע חריג במסגרת סעיף 29(1א) לחוק, לפיו בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 15,000,000 ₪ בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י”א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות, לפי בסיס מצטבר ולא עם התשלום בפועל, לפי בסיס מזומן.
במידה והשירות ניתן כחלקים חלקים, באופן שניתן להפרדה, יחול החיוב על כל חלק שניתן ואילו בשירות שניתן באופן מתמשך, ללא אפשרות להפריד בין חלקיו, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם.

תיקון 42 לחוק
נכנס לתוקף באפריל 2012.

תיקן את סעיף 46(א) לחוק מע”מ וקבע כי ניתן להוציא את חשבונית המס תוך 14 יום לאחר מועד החיוב במס, לפי בסיס מזומן או מצטבר ולא כעבור 7 ימים, כפי שנקבע לפני כן.

בנוסף, התיקון כלל את חקיקת סעיף 47(א1) לחוק, אשר אוסר על לקוח של עוסק לפי בסיס מזומן לדרוש מהעוסק להוציא לו חשבונית מס לפני ביצוע התשלום בפועל.

תיקון זה גם הרחיב בעבר, באופן זמני, את תחולת המעבר לבסיס מזומן גם על עסקאות למכירת מוצרים, על ידי יצרן שמחזור עסקאותיו עד 1,950,000 ₪ ובעסקו מועסקים עד 6 עובדים וזאת במסגרת סעיף 29(ב1) לחוק. תוקף סעיף זה חל בתחילה עד ליום 1.4.2013, לאחר מכן הוא הוארך עד ליום 31.12.2014, אך לבסוף הוא בוטל במסגרת תיקון 48 לחוק.  

תיקון 48 לחוק
נכנס לתוקף בינואר 2015.

תיקן את סעיף 22(ב) לחוק וקבע כי חיוב המס יחול עם קבלת התשלום בפועל, לפי בסיס מזומן, גם לגבי עוסק מוכר טובין שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 2,000,000 ₪, לא כולל מע”מ, וכן לגבי עוסק יצרני שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 3,450,000 ₪, כולל מע”מ.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!