"> ביקורת דוחות כספיים | עריכת דוחות כספיים - חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

ביקורת דוחות כספיים

אחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון הינה ביקורת הדוחות הכספיים.
חובת הביקורת בישראל מעוגנת במספר חוקים:

 • סעיף 154(א) לחוק החברות קובע שכל חברה פעילה מחויבת למנות רואה חשבון מבקר לצורך ביקורת דוחות כספיים שנתיים ומתן חוות דעת בגינם.
 • סעיף 131(ג) לפקודת מס הכנסה מחייב את החברות המגישות דוחות למס הכנסה בביקורת רואה חשבון.
 • סעיף 20(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע חובת ביקורת שנתית לכל אגודה רשומה.
 • סעיף 19(ג)(1) לחוק העמותות קובע חובת מינוי רואה חשבון לעמותות בעלות מחזור שנתי מעל לרף שנקבע בחוק.
מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה החשבון לחוות דעתו האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו. כחלק מתהליך הביקורת, על רואה החשבון להבין את הגוף המבוקר וסביבתו העסקית, להעריך את הסיכונים, לתכנן את תכנית הביקורת ולבצע בדיקות מדגמיות של פעולות חשבונאיות ומסמכים. בסיום התהליך, מגיע רואה החשבון למסקנה אודות נאותות הדיווח הכספי ונותן את חוות דעתו בגין הדוחות הכספיים של החברה.

משרדנו צבר ניסיון רב בביצוע ביקורת לדוחות הכספיים. אנו מעניקים שירותי ביקורת לחברות בענפים שונים, לרבות:

 • תעשיה
 • נדל״ן
 • מסחר
 • סטארט-אפ
 • הסעדה
 • סחר אלקטרוני
 • מלכ״רים
 • ועוד...

עריכת דוחות כספיים

הדוחות הכספיים מהווים כלי חשוב ואף מכריע בעיני המשקיעים כחלק משיקולי ביצוע השקעה.
כמו כן, משמשים הדוחות הכספיים את הבנקים, הספקים וגופים נוספים אחרים, כחלק משיקולי מתן אשראי והלוואות.
בהתאם לדוחות הכספיים נקבעת חבות המס של החברה, וכן נבחנת עמידת החברה בהוראות רגולטוריות.
עריכת הדוחות הכספיים כוללת ארבעה דוחות עיקריים:

 • דוח על המצב הכספי (מאזן) - דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה ליום האחרון של התקופה החשבונאית.
 • דוח על הרווח הכולל (דוח רווח והפסד) - התוצאות הכספיות של החברה (הרווח או ההפסד) במהלך התקופה החשבונאית.
 • דוח על השינויים בהון העצמי במהלך התקופה החשבונאית.
 • דוח על תזרימי המזומנים במהלך התקופה החשבונאית.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בעריכת דוחות כספיים. אנו מעניקים שירותי ביקורת לחברות בענפים שונים, לרבות:

 • תעשיה
 • נדל״ן
 • מסחר
 • סטארט-אפ
 • הסעדה
 • סחר אלקטרוני
 • מלכ״רים
 • ועוד...

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!