"> שירותי הנהלת חשבונות לעסקים - חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

הנהלת חשבונות

להנהלת החשבונות בעסקים ישנה חשיבות רבה מכמה סיבות עיקריות, וביניהן:

 • תיעוד מסמכי העסק בצורה אשר מאפשרת שליפה מהירה של נתונים ומסמכים. התיעוד יכול לסייע מאוד במקרים של הוכחת תשלומים, תקבולים ועוד.
 • הקלדת הכנסות והוצאות העסק באופן שוטף מאפשרת את ניתוח הנתונים, בניית תקציבים, בניית תכניות עסקיות, תזרימי מזומנים וכיו"ב.
 • הנהלת החשבונות לעסקים מחויבת במקורות החוק השונים (חוק החברות והוראות ניהול ספרים).

שירותי הנהלת החשבונות שמעניק משרדנו, כוללים בין היתר:

 • יישום שיטת הנהלת החשבונות הנדרשת בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 • תיעוד החומרים שהוקלדו למערכת הנהלת החשבונות.
 • דיווחים לרשויות המס באמצעות מערכת המייצגים.
 • דיווח מפורט ומקוון למע"מ.
 • החזרי בלו על הסולר לזכאים.
 • עדכון הלקוח בתשלומים / בהחזרים בכל תקופת דיווח.

בהתאם להוראות פקודת (ניהול פנקסי חשבונות), תשל”ג 1973 קיימות שתי שיטות לניהול ספרי החשבונות:

 1. הנהלת חשבונות חד-צדית
  בשיטה זו נרשם צד אחד של הפעולות הפיננסיות, כך שהשיטה נותנת מידע בדבר הפעולות התוצאתיות בלבד (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו, לא נרשם אופן התקבול / התשלום (המחאה, מזומן, אשראי וכיו”ב).
  חוק החברות אוסר על תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את ספרי החשבונות שלהן בשיטה זו.

 2. הנהלת חשבונות כפולה
  זוהי שיטת ניהול ספרי החשבונות הנפוצה ביותר. בהתאם לשיטה זו, כלל הפעולות הפיננסיות של העסק נרשמות, באופן בו חשבון אחד מחויב וכנגדו מזוכה חשבון אחר, כך שנשמר האיזון בין יתרת החובה לבין יתרת הזכות. שיטה זו נותנת מידע בדבר הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) והמאזניות (הנכסים, ההתחייבויות וההון).
  היתרון בשיטה זו הוא שניתן בכל רגע לדעת את גובה ההתחייבויות של העסק (הסכומים אותם הוא טרם שילם לספקים, לבנקים וכדומה), וכן את גובה החייבים של העסק (הסכומים אותם לקוחות חייבים לעסק).
  בשל מורכבותה, שיטת ניהול ספרים זו יקרה בכמה מונים משיטת ניהול חשבונות חד-צדית.
  כפי שהוזכר מעלה, חוק החברות מחייב את התאגידים המאוגדים כחברה לנהל את ספרי החשבונות שלהם בשיטה זו. הוראות ניהול ספרים מחייבות סוגי עוסקים שונים (בהתאם לגובה המחזור ומספר העובדים) לנהל את ספרי החשבונות שלהם בשיטה הכפולה.

הנהלת החשבונות מהווה את הבסיס
לניהול של כל עסק.
אל תתפשרו על הנהלת חשבונות פחות ממצוינת.
צרו עמנו קשר והבטיחו לעצמכם שקט נפשי
בכל הנוגע לניהול ספרי החשבונות בעסק.