"> שירותי חשבות שכר - חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

חשבות שכר

בשל המורכבות בתחום דיני העבודה, ובשל הרגישות בנושא תשלומי השכר לעובדים, אנו מציעים לך את הידע הרב שלנו בתחום דיני העבודה.

שירותי חשבות השכר במשרדנו כוללים את כל הפעולות הנדרשות:

 • בתחילת כל שנת מס - הפקת כרטיסי עובד (טופס 101) לכלל העובדים ותיעודם כשהם חתומים על ידי כל עובד.
 • באופן שוטף - קבלת נתוני העובדים, ימים ושעות העבודה בהם עבדו במהלך החודש והכנת תלוש שכר לכל עובד בהתאם לנתונים שהתקבלו.
 • בעת סיום יחסי ההעסקה - חישוב גמר החשבון לעובד (פיצויי פיטורין, דמי הבראה, פדיון חופשה), הפקת טופס 161 בגין פיצויי פיטורין וגריעת העובד ממערכות השכר.
 • מעקב אחר צבירת ימי חופשה וימי מחלה בהתאם לדרישות החוק ולוותק העובד.
 • מעקב אחר ניצול ימי חופשה וימי מחלה ותשלום בהתאם להוראות החוק.
 • מעקב אחר נאותות ההפרשות הסוציאליות (פנסיה, פיצויים, קרנות השתלמות וכדומה).
 • העברת ההפרשות הסוציאליות לחברות הביטוח ושיוכם לעובדים הספציפיים.
 • בדיקת נתוני תלושי השכר בטרם הפקת התלושים.
 • הפקת תלושי השכר ומסירתם לעובדים.
 • סיוע בהכנת דוחות לביטוח לאומי בעת תביעות עובדים (כגון תאונת עבודה).
 • מתן מענה לסוגיות מורכבות בתחום דיני העבודה.
 • הפקת טפסי 106 לעובדים לאחר סיום שנת המס.
 • דיווח ושידור טופס 126 בסיום כל שנה.

ביקורת שכר עובדי קבלן

בהתאם להסכמות שהושגו בין ההסתדרות, המעסיקים והממשלה, ב- 19 ביוני 2012 נכנס לתוקף חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, כפי שמופיעה בדברי ההסבר לחוק: “להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה על ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות, וכן על ידי תיחום האחריות האזרחית והפלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד”.

סעיף 40 לחוק קובע כי יש לשכור את שירותיו שלן בודק שכר עבודה מוסמך שעליו יכול להסתמך מזמין השירות. הבדיקות התקופתיות יערכו אחת ל- 9 חודשים ובהיקף של לפחות 10% מהעובדים.

להלן מספר סעיפים מרכזיים בחוק:

 • סעיף 26: חובת מזמין השירותים לנקוט באמצעים סבירים, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור.
 • סעיף 28: חובת מזמין השירותים להחזיק בהצעה/הסכם שירות בו מפורטים בכתב רכיבי השכר של עובדי הקבלן, פירוט העלויות הנוספות של הקבלן ופירוט הרווח.
 • סעיפים 31-33: הטלת אחריות פלילית על מנכ"ל מזמין השירותים באם לא נכרת חוזה התקשרות על פי סעיף 28 ו/או לא פיקח מזמין השירות ולא עשה על מנת למנוע הפרה של זכויות עובדים.
 • סעיף 49: חל איסור לרכוש ביטוח או שיפוי של המנכ"ל בגין חיובו בקנסות כספיים.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!